2018 Ontwikkelingen 2018

Begin van het jaar treedt een nieuwe versie van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) in werking. De belangrijkste wijziging is de verhoging van de minimumscore van de BZV: van 7,00 naar 7,25. Ook is de BZV minder complex geworden en zijn certificaten geüpdatet naar de actuele ontwikkelingen.

Toekomstbestendige stallen

 

De provincie ondersteunt innovaties en biedt ondersteunende maatregelen die boeren helpen hun bedrijf toekomstproof te maken.

Zo komen er steeds meer nieuwe stalsystemen die de uitstoot van schadelijke stoffen direct bij de bron aanpakt. Dat is beter voor de dieren, omwonenden, maar ook voor het stalklimaat en het milieu. Je kunt denken aan vernieuwde roosters in stallen, mestbanden die mest en urine scheiden of mestdroging met behulp van heaters en warmtewisselaren. De provincie werkt samen met de sector, bedrijfsleven, gemeenten en Rijksoverheid om nieuwe stalsystemen zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor ondernemers.

 

Om veehouders snel te helpen verduurzamen, heeft de provincie in 2017 een pakket van 75 miljoen euro aan ondersteunende maatregelen opgesteld. In 2018 zijn deze maatregelen volop in uitvoering. Zo bestaan er verschillende subsidies: voor dierenwelzijn, zonnepanelen, aanpassen van stallen, natuurinclusieve landbouw en veehouders die een carrièreswitch maken en stoppen met hun bedrijf. Ook biedt het Transitiefonds leningen aan (jonge) veehouders voor wie investeringen om te voldoen aan de nieuwe (stal)eisen onhaalbaar zijn. Gemeenten vormen daarnaast gezamenlijk een ondersteuningsnetwerk om veehouders te helpen bij het maken van keuzes voor hun bedrijf.

 

Ook individuele veehouders zijn creatief in het zoeken naar innovatieve systemen. De provincie ondersteunt dit met subsidies voor de uitvoering van de noodzakelijke metingen om na te gaan of het systeem effectief is en breed toegepast kan worden. Veehouders, bedrijven, provincie en experts zoeken gezamenlijk in een taskforce naar slimme oplossingen voor duurzame stalconcepten.

Warme sanering en andere steun

 

Voor de varkenshouderij wordt samen met het Rijk, provincie en gemeenten gewerkt aan een warme sanering. Er zal een subsidie komen voor bedrijven die willen stoppen of verduurzamen. Wanneer een bedrijf stopt, neemt het Rijk de dierenrechten over, en moeten vrijgekomen stallen worden gesloopt. De overheid biedt begeleiding aan de stoppende veehouder.

 

Met de Agrofoodpluim zet gedeputeerde Anne-Marie Spierings elke maand een agrofood-ondernemer in het zonnetje. In 2018 ontvingen maar liefst vijf veehouders de Agrofoodpluim: onder meer het stalsysteem bij mts. van der Meijden, de duurzame Kakelhoeve, de biologische veehouderijen Alpeko en Verhulst en de natuurinclusieve bioboerderij ’t Schop namen de prijs in ontvangst. Dat laat zien hoeveel duurzame ontwikkelingen Brabantse veehouders op poten zetten.

Vervolg besluiten versnelling transitie veehouderij

 

De ZLTO en Producten Organisatie Varkenshouderij (POV) starten in 2018 elk een procedure bij de civiele rechter om de besluiten van Provinciale Staten uit 2017 voor een versnelling van de transitie zorgvuldige veehouderij terug te draaien. De POV richt zich daarbij op zowel de Verordening ruimte en de BZV als de Verordening natuurbescherming. De ZLTO richt zich alleen op de Verordening Natuurbescherming.

Op naar minder geurhinder en gezondheidsrisico’s

 

In april worden de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek naar de werking van luchtwassers. Uit het onderzoek komt naar voren dat combi-wassers in de praktijk aanzienlijk minder goed presteren dan verwacht kon worden op basis van de toegekende emissiefactoren in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). Omwonenden ondervinden daardoor in de praktijk meer geurhinder dan op papier is berekend. De emissiefactoren in de Rgv worden voor nieuwe vergunningaanvragen naar beneden bijgesteld. De minister stelt de commissie Biesheuvel in, die oplossingen zal zoeken voor het verminderen van geurhinder in de situaties waarin de veehouderij beschikt over een geldige vergunning op basis van de te hoog berekende emissiefactoren.

 

De provincie stelt de beleidsregel volksgezondheid en mestverwerking vast. Vanuit het voorzorgsbeginsel ten aanzien van de gezondheidsaspecten worden regels gesteld aan de vergunningverlening voor mestbewerkingsinstallaties.

 

Het beeld dat mensen die in de nabijheid van een geitenhouderij wonen, meer kans op longontsteking hebben dan gemiddeld werd in 2018 bevestigd door een nieuw onderzoek in het kader van “Veehouderij en gezondheid omwonenden” (VGO). Dat risico bestaat in een straal van twee kilometer rondom geitenhouderijen. Een eerdere studie over de periode 2007-2013 gaf dit verband al aan. Het nieuwste onderzoek bevestigt deze bevindingen ook voor de jaren 2014-2016 in het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg.

Implementatieteam

 

Het implementatieteam houdt verschillende partijen met elkaar in contact rondom het veehouderijbeleid in Brabant. Dat team zorgt dat gemeenten en omgevingsdiensten goed zijn toegerust om het gewijzigde beleid van juli 2017 en het daarmee samenhangende pakket van ondersteunende maatregelen uit te voeren.

Brabant in beweging

 

In 2018 groeit de Brabantse economie wéér sterker dan de landelijke (Retailinsiders.nl). Zowel landelijk als in Brabant wordt sterker ingezet op vleesvervangers en gezond voedsel.  Aan het eind van het jaar presenteren een groot aantal organisaties gezamenlijk het manifest “Brabant mozaïek in beweging”. De Manifestpartners – de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabantse Waterschappen, Brabantse Milieufederatie (BMF), Brabants Particulier Grondbezit (BPG) en de vijf grote Brabantse gemeenten (B5) – investeren sinds jaar en dag in de kwaliteit en betekenis van het Brabantse Mozaïek. Daaronder verstaan we het landschappelijk samenhangend geheel van landelijk en stedelijk gebied in Noord-Brabant.

Europese regio van de gastronomie

 

Brabant mag zich in 2018 een jaar lang ‘Europese Regio van de Gastronomie’ noemen. De prestigieuze titel draagt bij aan de Brabantse initiatieven voor verduurzaming en innovatie in de landbouw en voeding. Dit jaar zijn innovaties in de spotlights gezet en kregen onze bijzondere initiatieven volop aandacht in internationale media. Als Europese Regio van de Gastronomie ontwikkelt de provincie in samenwerking met AgriFood Capital voor 2018 een bruisend programma met festiviteiten voor zowel het brede publiek – inwoners en bezoekers van Brabant – als het bedrijfsleven.